ผลงานชุดที่ 2

เข้าร่วมกิจกรรมของหมวดสังคมศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมหมวดสังคมศึกษาชื่อว่า”ค่ายสังคม”

ได้ลองฝึกทำตุงและเหรียญโปรยทานได้นั่งฟังวิทยากรเล่าเรื่อง

สิ่งที่ได้:ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาบ้าน ได้รู้ภูมิหลังของหมู่บ้านของตน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *