ผลงานชิ้นที่ 4

ทานก๋วยสลาก
เปิดรูปภาพ

เข้าร่วมกิจกรรมทานก๋วยสลากที่วัด

สิ่งที่ได้:ได้รับรู้และทำสิ่งที่ชาวบ้านสืบทอดต่อกันมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *